PRINT PRINT

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Gebruiker van deze voorwaarden is ONE MAN AGENCY BV, BE 0831.834.485, gevestigd te Brusselsesteenweg 236 9280 Lebbeke, tel. +32 490 22 92 21, tevens handelend onder de naam PRINTPRINT.be en hierna te noemen: PRINTPRINT.be.

1.2 Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van PRINTPRINT.BE, binden PRINTPRINT.BE alleen als ze door het bestuur van PRINTPRINT.BE zijn bevestigd.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hierna te noemen: Opdrachtgever.

1.4 Ook derden die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Opdrachtgever of ingeschakeld door Opdrachtgever, hebben te gelden als Opdrachtgever.

1.5 PRINTPRINT.BE is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van PRINTPRINT.BE is tussen Opdrachtgever en PRINTPRINT.BE van toepassing.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PRINTPRINT.BE en op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen PRINTPRINT.BE en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2 Indien zowel PRINTPRINT.BE als Opdrachtgever naar haar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. PRINTPRINT.BE wijst de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van de voorwaarden van PRINTPRINT.BE afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door PRINTPRINT.BE en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Indien PRINTPRINT.BE een overeenkomst aangaat met Opdrachtgever, aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige overeenkomsten met PRINTPRINT.BE.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. door opdrachtgever. Deze worden pas bindend na bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Alle door PRINTPRINT.BE bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden PRINTPRINT.BE niet.

3.3 PRINTPRINT.BE aanvaardt bij een aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, en ook niet voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door PRINTPRINT.BE. PRINTPRINT.BE aanvaardt de overeenkomst door middel van een opdrachtbevestiging.

4.2 Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door Opdrachtgever voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.

4.3 Gegevens betreffende het aanbod van PRINTPRINT.BE zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, vouw, ril, enz., alsmede (overige) gegevens op de website van PRINTPRINT.BE zijn voor PRINTPRINT.BE niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4.4 De Opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van PRINTPRINT.BE.

4.5 Opdrachtgever machtigt PRINTPRINT.BE om de opdracht door een derde partij, op een door PRINTPRINT.BE gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

5.1 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.2 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan PRINTPRINT.BE ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.3 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door PRINTPRINT.BE wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever PRINTPRINT.BE voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.

Artikel 6 – Annuleren

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat PRINTPRINT.BE met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

6.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door PRINTPRINT.BE gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.

6.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt PRINTPRINT.BE zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen, dit naar het beslissende oordeel van PRINTPRINT.BE.

6.4 PRINTPRINT.BE heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Alle vermelde prijzen van PRINTPRINT.BE zijn steeds inclusief belasting en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

7.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

7.3 PRINTPRINT.BE behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. PRINTPRINT.BE heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

7.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen maar zij in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst, overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de dan geldende tarieven worden berekend.

7.5 De opdracht omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk wordt door PRINTPRINT.BE extra in rekening gebracht en behelst de diensten of producten waarvoor geen prijs is overeengekomen in de opdrachtbevestiging, zoals eventueel ontwerp en opmaak, gewijzigde specificaties of instructies of door PRINTPRINT.BE te maken kosten vanwege het niet kant-en-klaar aanleveren van drukbestanden door Opdrachtgever. PRINTPRINT.BE is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van meerwerk.

7.6 PRINTPRINT.BE is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van extra bewerkelijke tekst, onduidelijk en / of onjuist aangeleverde bestanden of materialen door Opdrachtgever, en alle soortgelijke toeleveringen door Opdrachtgever die PRINTPRINT.BE tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs waren te verwachten.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Opdrachtgever is ertoe verplicht het factuurbedrag te allen tijde volledig en tijdig te betalen, zonder opschorting, verrekening of inhouding.

8.2 Opdrachtgever treedt door het enkele niet tijdig en / of volledig betalen en / of anderszins tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis, in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

8.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan PRINTPRINT.BE. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00.

8.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is hij vanaf de dag dat hij in verzuim is getreden een rente verschuldigd ter vergoeding van de vertraging in de voldoening van de op hem rustende verbintenis. De rente bedraagt 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.

8.5 Opdrachtgever is ertoe gehouden op eerste verzoek van PRINTPRINT.BE zekerheid te stellen voor alle aan PRINTPRINT.BE te betalen bedragen te voldoen, waarbij de gestelde zekerheid ook vergoeding van bijkomende kosten en rente dekt.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Levering door PRINTPRINT.BE geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang PRINTPRINT.BE geen volledige betaling van Opdrachtgever (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van PRINTPRINT.BE.

9.2 PRINTPRINT.BE heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.

9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 10 – Levering, oplevertermijnen en verzending

10.1 PRINTPRINT.BE heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

10.2 Opgegeven leveringstermijnen door PRINTPRINT.BE gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

10.3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor PRINTPRINT.BE zijn.

10.4 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de specificaties wenst of in gevallen als omschreven in artikel 7.5, vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.

10.5 PRINTPRINT.BE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.

10.6 PRINTPRINT.BE treedt niet eerder in verzuim, dan nadat Opdrachtgever haar een nieuwe redelijke termijn heeft gegeven om te leveren, minimaal ter hoogte van de oorspronkelijke levertermijn en PRINTPRINT.BE deze termijn overschrijdt. Dit geldt niet als de overschreden levertermijn PRINTPRINT.BE niet kan worden toegerekend.

10.7 Verzending is altijd voor risico van de Opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze als door PRINTPRINT.BE aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

10.8 Opdrachtgever is verplicht tot afname van hetgeen PRINTPRINT.BE krachtens overeenkomst aan hem levert. PRINTPRINT.BE zal het te leveren werk en / of de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan, gedurende maximaal 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Na verloop van 14 dagen vernietigt PRINTPRINT.BE het bestelde terwijl Opdrachtgever tot nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst gehouden blijft.

Artikel 11 – Klagen

11.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, PRINTPRINT.BE daarvan schriftelijk binnen de vijf dagen na ontvangst op de hoogte te brengen.

11.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na de dag van de levering PRINTPRINT.BE wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op klagen.

11.3 PRINTPRINT.BE dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren, bij gebreke waarvan zijn recht op klagen komt te vervallen. Het door PRINTPRINT.BE geleverde geldt in ieder geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een deel ervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11.4 Indien de klacht naar het oordeel van PRINTPRINT.BE juist is, zal PRINTPRINT.BE een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarover geklaagd is, of de goederen waarover geklaagd is gratis vervangen, dit ter beoordeling door PRINTPRINT.BE en pas na terugzending van de goederen waarover geklaagd is door Opdrachtgever in de originele toestand.

11.5 PRINTPRINT.BE heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de Opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.

11.6 Productspecificaties en –eigenschappen zijn toegelicht op de website van PRINTPRINT.BE. PRINTPRINT.BE is er niet toe gehouden de order van Opdrachtgever op geschiktheid te controleren. Eventuele klachten dienaangaande zullen als onterecht worden afgewezen.

11.7 Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever nooit van haar verplichting om de factu(u)r(en) van PRINTPRINT.BE volledig en tijdig te betalen.

Artikel 12 – Afwijking

12.1 Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring of klagen.

12.2 Voor papier zijn afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar. Bij sommige grammages wordt met opgedikt, lichter, papier gewerkt.

Artikel 13 – Wanprestatie en ontbinding

13.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), treedt hij door de enkele tekortkoming in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

13.2 PRINTPRINT.BE heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. PRINTPRINT.BE heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:

  • de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van PRINTPRINT.BE in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid;
  • het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Opdrachtgever uitstel van betaling aanvraagt of verkrijgt;
  • op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  • Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;
  • beslag op of onder (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
  • Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
  • de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt;
  • Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan is België te verlaten.


13.3 Het recht van PRINTPRINT.BE in het geval als in artikel 13.2 bedoeld, komt haar toe zonder dat zij Opdrachtgever een ingebrekestelling hoeft te sturen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

13.4 Opdrachtgever is verplicht de voor PRINTPRINT.BE ontstane schade, ter hoogte van tenminste het factuurbedrag van de order, te vergoeden indien PRINTPRINT.BE zich beroept op artikel 13.2, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, alles onverminderd het recht van PRINTPRINT.BE op vergoeding van kosten, schade en rente zoals bepaald in artikel 8.2 en 8.3.

Artikel 14 – (Intellectuele) eigendomsrechten

14.1 Op alle door PRINTPRINT.BE verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt PRINTPRINT.BE alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van PRINTPRINT.BE. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom van PRINTPRINT.BE en dienen op haar eerste verzoek binnen 24 uur geretourneerd te worden.

14.2 Opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor PRINTPRINT.BE overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

15.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij PRINTPRINT.BE, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar PRINTPRINT.BE of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van PRINTPRINT.BE, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van PRINTPRINT.BE.

15.3 PRINTPRINT.BE is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd en dit zonder enige financiële compensatie ten aanzien van de Opdrachtgever.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 PRINTPRINT.BE is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PRINTPRINT.BE.

16.2 In het geval PRINTPRINT.BE, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Opdrachtgever is de aansprakelijkheid van PRINTPRINT.BE beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

16.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door PRINTPRINT.BE inzake de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

16.4 PRINTPRINT.BE staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.

16.5 PRINTPRINT.BE kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of correcte controle van aangeleverde bestanden of drukproeven, door eigen of externe medewerkers.

Artikel 17 – Garantie en vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart PRINTPRINT.BE volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.

17.2 Opdrachtgever garandeert PRINTPRINT.BE, dat met zijn opdracht aan PRINTPRINT.BE en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door Opdrachtgever geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.

17.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 17.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van PRINTPRINT.BE twijfel ontstaat of blijft bestaan, is PRINTPRINT.BE bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat PRINTPRINT.BE door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

17.4 Indien PRINTPRINT.BE voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtgever haar volledig vrijwaren en PRINTPRINT.BE alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.

Artikel 18 – Privacy

18.1 PRINTPRINT.BE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer de website van PRINTPRINT.BE wordt bezocht, worden gegevens alleen verzameld om optimale dienstverlening te bieden.

18.2 Het doel van het verzamelen van de gegevens is het verwerken van bestellingen, de betaling en de bezorging daarvan ten behoeve van Opdrachtgever en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van PRINTPRINT.BE.

18.3 De persoonsgegevens worden alleen voor de in dit artikel beschreven doelen verwerkt. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft PRINTPRINT.BE geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

18.4 Ingeval van vragen over het privacybeleid van PRINTPRINT.BE, dan kan contact worden opgenomen via mail of tel.

Artikel 19 – Recht- en forumkeuze

19.1 Op alle door PRINTPRINT.BE gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

19.2 Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is behoren.